Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů je společnost Svět krbů spol. s r.o., IČ 26139693, DIČ CZ26139693, se sídlem Unhošť 1195, 273 51 Unhošť, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73724 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Svět krbů spol. s r.o., Unhošť 1195, 273 51 Unhošť, adresa elektronické pošty obchod@grilymonolith.cz, telefon +420 312 688 193.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“),
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:

  • společnosti podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy:

          PPL CZ s.r.o. – v případě balíkových zásilek a volby dopravce „PPL“ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba

          Geis CZ s.r.o.  –  v případě paletových zásilek a volby dopravce „Geis“ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba

  • osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  • osoby zajišťující marketingové služby

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovaných v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečné ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní v internetovém obchodě www.grilymonolith.cz a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.5.2021. 

 

 

 

 

Zpět do obchodu