Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy kdy na jedné straně je společnost Svět krbů spol. s r.o., IČ 26139693, DIČ CZ26139693, se sídlem Unhošť 1195, 273 51 Unhošť, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73724 jako prodávající (dále jen „GrilyMonolith“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s GrilyMonolith.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s GrilyMonolith považován za podnikatele.

Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

Závazky z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají teprve poté, co je kupujícímu doručeno potvrzení jeho objednávky prodávajícím, které bude obsahovat specifikaci objednaného zboží, jeho cenu a potvrzení závazku prodávajícího zboží kupujícímu za specifikovanou cenu dodat. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu na zadaný e-mail v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující se zavazuje sjednanou kupní cenu zaplatit prodávajícímu. 

Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. Změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny mezi stranami v písemné podobě.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi plně souhlasí.

 

 1. Objednávání zboží

Objednání zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu www.grilymonolith.cz
 • e-mailem na adrese obchod@grilymonolith.cz
 • telefonicky na tel. čísle +420 312 688 193


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady ze strany prodávajícího vůči kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné.

Náklady na straně kupujícího vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „NENÍ SKLADEM“, "DO 2 TÝDNŮ", „NA DOTAZ“ nebo „NA OBJEDNÁVKU“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem. Prodávající o této situaci kupujícího informuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.grilymonolith.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce www.grilymonolith.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Cenové a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího

V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení, je povinen zaplatit celou kupní cenu před dodáním zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet, který mu bude prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky.

b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány Shoptet Pay

c) platba na dobírku

V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení, je povinen zaplatit celou kupní cenu v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží od přepravce.

d) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží na prodejně

 

V elektronickém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 

 1. Dodání zboží

V případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany prodávajícího do 48 hodin od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude kupujícímu doručeno nebo osobně předáno do 72 hodin od přijetí objednávky (týká se pracovních dní).

V případech, kdy zboží vyžaduje předprodejní přípravu, aby kupující mohl řádně zboží využívat a doba doručení bude delší, než je uvedeno výše, bude kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.


V případě uvedení informace „NA DOTAZ“, "OBJEDNÁNO", „MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ“ nebo „VYPRODÁNO“ bude kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží.

Pokud nebude z provozních důvodů možné expediční lhůtu u položek označených informací „SKLADEM“ dodržet, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, a tím vzniká kupujícímu i nárok na odstoupení od kupní smlouvy. V případě takového odstoupení od kupní smlouvy a v případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

V případě, že u položky není uvedena informace "SKLADEM", „NA DOTAZ“, "OBJEDNÁNO", „MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ“ nebo „VYPRODÁNO“, doporučuje prodávající kupujícímu ověřit skutečnou dostupnost položky na telefonním čísle nebo e-mailu obchod@grilymonolith.cz

Dopravu zboží hradí kupující, pokud ze smlouvy neplyne jinak. Cena za přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na kupujícím vybraném druhu přepravce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném dokumentů, který mu bude přepravcem k potvrzení převzetí zboží předložen. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci.

Kupující se zavazuje zboží od smluvního přepravce převzít v dohodnutém termínu. V případě, že kupující zboží od přepravce nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu 500,- Kč a dvojnásobku nákladů vynaložených prodávajícím na přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 15 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.

 

CENY DOPRAVNÉHO

 

Doprava zdarma

Náklady na dopravu zboží označeného samolepkou „Doprava zdarma“ kupujícímu jsou plně hrazeny prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o výběru přepravce, v rámci, kterého má kupující nárok na dopravné zdarma. Prodávající tedy není povinen poskytnout dopravné zdarma u všech jím nabízených přepravců.

 

Ceny dopravného pro ostatní zboží

 

Balíkové zásilky – přepravce PPL:

 

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč:

2 kg

173,-

5 kg

204,-

10 kg

255,-

20 kg

318,-

31,5 kg

420,-

 

Ceník doběrečného

Výše požadované dobírky v Kč do:

Dobírkový poplatek v Kč:

1 000,-

44,-

5 000,-

57,-

20 000,-

69,-

50 000,-

108,-

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o nabídnutém způsobu a ceně dopravy s ohledem na charakter objednaného zboží.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující, který hodlá využít svého práva od smlouvy odstoupit, je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží. Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno do místa podnikání prodávajícího s kopií dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující. Kupní cenu prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co mu bude vráceno zboží dle těchto VOP.

 

Kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

 

 1. Reklamace zboží a záruční podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. 

Záruka poskytnutá prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl. Místem uplatnění vad je sídlo zhotovitele. Uplatnění vad (=reklamace) musí být provedeno písemně a musí obsahovat zejména přesnou specifikaci vadného zboží, popis vad a jejich projevů a den jejich zjištění. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě provést kontrolu reklamovaných vad.

V případě, že se na zboží v průběhu záruční doby vyskytnou vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady zboží odstranil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající nepřebírá záruku ani neodpovídá za vady, které vznikly:

 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu

s uživatelskou příručkou

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zásahem vyšší moci – povodní, požárem apod.
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými

v dokumentaci

 • zapojením zboží do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 Reklamování zboží ze strany kupujícího bude reklamace vyřízena dle zákona ve 30denní lhůtě.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady budou představovat nejméně částku 300,- Kč.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje sdělené prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek www.grilymonolith.cz, a to ať již přímo prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv následným komunikačním prostředkem, jsou určeny k elektronickému zpracování. Zákazník tímto dává prodávajícímu jakožto správci a dalším třetím osobám určeným prodávajícím, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dodržení smluvních ujednání, řádného plnění této smlouvy, provádění průzkumů a sběru statistických dat s cílem informování zákazníka o dalších obchodních nabídkách prodávajícího a jeho partnerských společností. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou až do odvolání.

 

 1. Skladné

Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu skladné (poplatek za skladování zboží) ve výši 50 Kč včetně DPH za den v případě, že kupující neodebere objednaná a vyrobená krbová kamna (krbovou vložku) do 30 dní ode dne, kdy prodávající informuje kupujícího o tom, že krbová kamna (krbová vložka) byla vyrobena a jsou připravena k doručení kupujícímu.

 

 1. Řešení sporů 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Prodávající informuje, že případné spory mezi ním a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.grilymonolith.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka kupujícího a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je archivována.

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu www.grilymonolith.cz nebo tam odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Zpět do obchodu